Skip to main content

Patronaty

Zasady przyznawania Patronatów przez Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain

 

Zasady ogólne

 1. Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain może przyznać Patronat wydarzeniom wpisującym się w charakter jego działalności, cele statutowe i wartości przez niego głoszone.
 2. Patronat może być przyznany przede wszystkim przedsięwzięciom związanym z technologią blockchain oraz reprezentujących wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.
 3. Patronat jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promowaniem technologii blockhain i zagadnień z tym pojęciem związanych.
 4. Patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain.

 

Procedura przyznawania Patronatu

Osoby/organizacje starające się o Patronat powinny:

 1. wypełnić Wniosek o przyznanie Patronatu Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain i dołączyć do niego dokładny opis/program planowanego wydarzenia;
 2. przesłać ww. dokumenty e-mailowo na adres: centrum@wpia.uw.edu.pl najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii

Blockchain poinformuje o decyzji w sprawie Patronatu w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu otrzymania Wniosku. 

Obowiązki osoby/organizacji, której przyznano Patronat:

 1. Przed rozpoczęciem wydarzenia: dostarczenie Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain materiałów promocyjnych z logiem Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain (w wersji elektronicznej i ewentualnie papierowej) nie później niż 2 tygodnie przed wydarzeniem. Wszystkie materiały promocyjne zawierające logo Patronatu Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain muszą zostać zaakceptowane przez Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain przed ich rozpowszechnieniem.
 2. Po zakończeniu wydarzenia: przedstawienie sprawozdania/raportu (w języku polskim i angielskim) i zdjęć, nie później niż 2 tygodnie po wydarzeniu.


Uwagi końcowe

 1. Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain rozpatrzy jedynie kompletne wnioski.
 2. Odmowa przyznania Patronatu jest ostateczna.
 3. Patronatu Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain zastrzega sobie prawo do cofnięcia Patronatu w szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji organizatorzy wydarzenia zostaną powiadomieni o decyzji drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Załącznik:

Wniosek o przyznanie Patronatu