Skip to main content

Statut

ZARZĄDZENIE nr 2/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji, stanowiącego załącznik do uchwały nr 250 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji (Monitor UW nr 6B, poz. 290), zarządzam, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 

 1. Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej „Wydziałem”, utworzoną w dniu 14 stycznia 2019 r. w drodze uchwały Rady Wydziału, wydanej na podstawie § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 250 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji (Monitor UW nr 6B, poz. 290).
 2. Regulamin Centrum, zwany dalej „Regulaminem”, określa cele i zakres działania Centrum oraz zasady powoływania i odwoływania jego organów.

 

CELE I ZADANIA CENTRUM


§ 2

Do celów i zadań Centrum należy:

 1. analiza i prowadzenie badań naukowych dotyczących problemów związanych z technologią rejestrów rozproszonych,
 2. organizowanie wydarzeń naukowych (wykładów, konferencji, seminariów, konwersatoriów, sympozjów) poświęconych aspektom prawnym technologii rejestrów rozproszonych,
 3. przygotowywanie publikacji naukowych oraz popularyzatorskich dotyczących zadań Centrum,
 4. wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, których celem jest upowszechnianie wiedzy na temat problematyki rejestrów rozproszonych,
 5. udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach i projektach badawczych dotyczących aspektów prawnych technologii rozproszonych,
 6. współpraca z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami w zakresie dotyczącym aspektów prawnych technologii rejestrów rozproszonych,
 7. współpraca z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni, studentami i innymi osobami w zakresie dotyczącym aspektów prawnych technologii rejestrów rozproszonych,
 8. występowanie do organów władzy publicznej z ekspertyzami, opiniami i stanowiskami w sprawie projektów aktów prawnych, programów politycznych i innych inicjatyw, które odnoszą się do technologii rejestrów rozproszonych, a także sygnalizowanie potrzeb podjęcia przez te organy działań w tym obszarze.

 

ORGANIZACJA CENTRUM


§ 3

Organami Centrum są Kierownik Centrum i Kapituła Centrum.


§ 4

 1. Kierownik Centrum jest powoływany przez Dziekana Wydziału spośród pracowników Wydziału, na wniosek Kapituły Centrum.
 2. Kadencja Kierownika Centrum trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczyna się w dniu określonym w akcie powołania.
 3. Kadencja dotychczasowego Kierownika Centrum trwa do czasu powołania nowego Kierownika. Jeżeli nowy Kierownik Centrum nie zostanie powołany w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia kadencji dotychczasowego Kierownika, nowego Kierownika wyznacza Kapituła Centrum.


§ 5

 1. W skład Kapituły Centrum wchodzi Kierownik Centrum, jako przewodniczący, oraz od 2 do 4 członków, w tym członkowie-założyciele Centrum. Listę członków-założycieli Centrum zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Kapituła Centrum może powołać, spośród członków naukowych Centrum, o których mowa w § 8, Sekretarza Kapituły, określając jego szczegółowy zakres zadań.
 3. Zastępcami Kierownika Centrum są pozostali członkowie Kapituły Centrum.
 4. Członkiem Kapituły Centrum może być wyłącznie pracownik Wydziału.
 5. Członków Kapituły Centrum powołuje i odwołuje Dziekan na wniosek Kierownika Centrum.
 6. Kapituła Centrum podejmuje uchwały większością głosów.
 7. Oświadczenia w imieniu Kapituły Centrum może składać każdy jej członek.


§ 6

 1. Kapituła Centrum może powołać Radę Programową Centrum, zwaną dalej „Radą”, oraz jej przewodniczącego, spośród wybitnych przedstawicieli nauki lub osób wyróżniających się wiedzą z zakresu nowych technologii, i określić zakres jej zadań.
 2. O powołaniu Rady oraz jej przewodniczącego, a także o odwołaniu członka Rady Kapituła Centrum zawiadamia Dziekana, który może zażądać pisemnego uzasadnienia decyzji o powołaniu lub odwołaniu.


§ 7

 1. Centrum może zawierać porozumienia w sprawie współpracy z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami lub fundacjami, a także innymi podmiotami.
 2. O zawarciu lub zerwaniu porozumienia, o którym mowa w ust. 1, Kapituła Centrum zawiadamia Dziekana.


§ 8

 1. Członkami naukowymi Centrum mogą być pracownicy lub absolwenci Wydziału, innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, a także studenci oraz inne osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu nowych technologii.
 2. Członka naukowego Centrum powołuje i odwołuje Kapituła Centrum.
 3. Szczegółowy zakres zadań członka naukowego Centrum określa Kierownik Centrum lub Kierownik Sekcji, o której mowa w § 9.


§ 9

 1. Kapituła Centrum może postanowić o wyodrębnieniu w ramach Centrum nie więcej niż 6 jednostek badawczych, zwanych „Sekcjami”, określając zakres ich zadań.
 2. Kierownik Sekcji jest powoływany i odwoływany przez Kapitułę Centrum. Ta sama osoba może być kierownikiem jednej lub kilku Sekcji.
 3. Kapituła Centrum, po zasięgnięciu opinii Kierownika Sekcji, może skierować członka naukowego Centrum do współpracy z określoną sekcją.

 

ZMIANA REGULAMINU


§ 10

Zmiana niniejszego zarządzenia jest dokonywana w drodze zarządzenia Dziekana, wydanego na wniosek Kapituły Centrum lub po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Centrum.

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§ 11

 1. Kadencja Kierownika Centrum, powołanego przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jest liczona od dnia wejścia w życie zarządzenia.
 2. W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia Kapitułę Centrum tworzą członkowie-założyciele Centrum.


§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ZAŁĄCZNIK

do zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain

 

Członkowie-założyciele Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain:

 1. Michał Dymiński
 2. Marcin Wiącek
 3. Sławomir Żółtek